‘હસતા ઝખમ’ એક વાર્તા…સરયૂ પરીખ. વેબગુર્જરી

હસતા ઝખમ….. પર ક્લિક કરશો.

comment: Dear Saryuben, સાચું કહું તો આજે ઘણાં વખતે આટલી લાંબી તમારી  વારતાં વાંચી . જેમજેમ વાંચતી ગઇ તેમ  વારતાંનાં પ્રસંગોમાં અને વ્યક્તિ ઓમાં રસ વધવા લાગ્યો અને  એક બેઠકમાં વારતાં વંચાઇ પણ ગઇ . શબ્દોની ગૂંથણી બહુ સરસ રીતે કરી છે અને અંતે ઝખમને સરસ રીતે રુજવી દીધો છે .. થાય છે કે આમાં સત્ય પણ છૂપાએલું છે એને જો પકડી શકી હોતતો એની અસર કદાચ વધુ ઉંડાણમાં પહોંચી હોત… ખેર thanks for sharing and I enjoyed. Congratulations and wish you all the best…Kusum Radhekant Dave, Ithaca.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: