અપેક્ષા…Saryu

અપેક્ષાએક ડગલું  આગળ

 અપેક્ષા,  સુશીલા,  સુમતિ,  સંતોષ,
 ચાર    સહેલીમાં   એક    રસદોષ,
આગવી  અપેક્ષાની   જીદ  હરદમ,
આગળ  એ  ચાલે,  ગર્વીલે કદમ!

સુમતિ  સુશીલાનો  સીધો  સહકાર,
સુખી સંતોષીનો મીઠો આચાર.
આશા ત્યાં આવીને લાવી વિચાર,
ક્યાં છે મેં ઈચ્છેલું! છે કંઈ  દરકાર?”

સર્વે આપ્યું રે જતન, કાળજીની કોર,
પણ, નાનીશી નખલીમાં અટક્યો છે દોર.
સુજ્ઞા સંતોષીનું ચાલ્યું ના જોર,
મતલબી અપેક્ષા દોડી છે મોર.

    સુમતિ ને શુશીલા ઝાલે રે હાથ,

સંતોષી   ચાલે   અપેક્ષાની    સાથ.
હસી મળી  રોજ  કરે ઈચ્છા  કમજોર,
  ચારે સાહેલીઓની  દોસ્તી કંઈ  ઓર.
——

ચાર પ્રકૃત્તિજન્ય લાગણીઓ એક્મેક સાથે કેવી સંકળાયેલ છે. સર્વ આપ્યું હોય તોય નાની વસ્તુ મળતા મન ખાટું થયું હોય.
આશાઅપેક્ષા પર સુમતિ અને સમજણ કઈ રીતે લગામ રાખી શકે તેની મજાની વાત.

comment: wonderful … wonderful … wording/imagination. Saryuben, thank you. Anand Rao.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: