પ્રકાશ પુંજ

પ્રકાશ પુંજ
હે જી રે મારા પ્રેમનાં ઝરૂખાનો દીવો,
રે રાજ રત, પાવન પ્રકાશે પ્રગટાવો.

    જાગે મારા હૈયામાં પ્યારો પલકારો,
વાગે રૂડાં તંબુરાનો ન્યારો ઝણકારો,
હે  જી હું તો  હરખે બજાવું  એકતારો,
રે રાજ રત, મનડે મંજુલ સૂર તારો.

    નાની પગલીઓ ને લાંબો પગથારો,
ના  હું  એકલી,  છે તારો    સથવારો.
જાં શૂલ હો, મને  ફૂલ  સો  ઓથારો,
રે રાજ રતતારો  અતૂટ  સહચારો.

  અંક  આવાસમાં  પગરવ   સુહાણો,
તેજપુંજ  ઝળહળ  દીપતો અજાણ્યો,
ઘેરા  ઘનમાં સોનેરી  પ્રકટ   જાણ્યો,
રે રાજ રત, કાળજડે કાનજી સમાણો.
——

%d bloggers like this: